Tìm hiểu về Nghi Lễ Mông Sơn Thí Thực – Nét Văn Hóa Tâm Linh Độc Đáo

Trong quan niệm Phật Pháp, cõi linh hồn luôn tồn tại vô vàng những linh hồn vất vưởng, không nơi thờ tự. Lập bàn thờ cúng dường thể hiện sự uy nghiêm của Phật giáo và tinh thần từ bi cứu độ chúng sinh, cứu độ linh hồn trong Phật đường. Nghi lễ cúng Mông sơn thí thực là một nghi lễ được tổ chức với mục đích cầu siêu Phật độ cho những linh hồn vất vưởng, bất hạnh.

Bên cạnh nghi lễ Vu Lan, Mông sơn thí thực được lông ghép khéo léo vào tháng 7 và được tổ chức vào ngày rằm hằng năm và đến nay đã trở thành một trong những nghi lễ Phật giáo lớn của Quốc gia. Do đó,  Mông sơn thí thực luôn được quan tâm và tim hiểu. Trong bài viết này, hãy cùng tìm hiểu về  Mông sơn thí thực, cúng  Mông sơn thí thực nghi lễ Mông sơn thí thực một cách chi tiết.

Mông Sơn Thí Thực là Gì?

Mông Sơn Thí Thực là Gì?
Mông Sơn Thí Thực là Gì?

Mông Sơn Thí Thực là một nghi lễ có xuất xứ từ Phạt Giáo Trung Quốc, là một nghi lễ được tổ chức vào ngày rằm tháng 7 hằng năm với mục đích giải oan, cầu siêu cho các linh hồn trong trong ngày Tự tứ. Nghi thức cúng thí cô hồn, gọi là Mông Sơn thí thực được ngài Bất Không Tam Tạng chuyên tu Mật giáo ở núi Mông (thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc) soạn bằng sự đồng tâm và lòng trắc ẩn với các linh hồn đỏi khổ.

Lễ Mông Sơn thí thực ở chùa Côn Sơn do Tam tổ Trúc Lâm Huyền Quang sáng lập là một trong những nghi lễ Mông Sơn thí thực lớn và tiêu biểu tại Vệt Nam. Vì vậy, hàng năm, cúng Mông Sơn thí thực thường diễn ra thể hiện nét đẹp văn hóa Phật giáo, thể hiện sự uy linh của ba vị tổ Trúc Lâm; Tư đồ Trần Nguyên Đán và Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới – Nguyễn Trãi; đồng thời bố thí cho các linh hồn cõi âm trên khắp Việt Nam để cứu độ chúng sinh, cầu nguyện cho hòa bình, hòa bình trên thế giới…

Đàn Mông Sơn Thí Thực

Đàn Mông Sơn Thí Thực
Đàn Mông Sơn Thí Thực

Đàn Mông Sơn thí thực gồm có: đàn chính và đàn bàn tiến cúng Phật. Bàn thờ chính là tọa đàn của Đức Phật, nhị Bồ Tát (tầng trên cùng), Ngọc nữ và 2 hành giả (täng trung). Tầng dưới trưng bày các đồ lễ, hoa hội, nến hương… Tầng trên đặt tượng Tam thế Phật, phía dưới trang trí hoa lễ, lễ vật, hai bên đường “chạy đàn” , bày mâm lễ với danh sách các món chay như: bỏng ngô, khoai luộc, bánh tráng, hoa quả, cháo, cơm… để cúng dường chúng sinh chầu đàn ăn mày cửa Phật. Buổi lễ được thực hiện rất hoành tráng và uy nghi bởi các thầy cúng Phật Tổ, Nhị Bồ Tát và Kim Đồng, Ngọc Nữ… dàn nhạc chỉ huy buổi lễ.

Các tiêu chuẩn bao gồm những điều sau đây: Chơi đàn hạc, đọc bài cúng, quyết định, múa long hồ, sái tịnh chân ngôn, khai hoa kết ấn, dâng lục cúng, mời hồn, tuyên dương, cầu cho thế giới hòa bình, thịnh vượng, thế giới hòa bình, mùa màng tốt lành… Lễ đàn Mông sơn kết thúc những người tham gia tranh nhau trộm đồ cúng (ăn trộm cháo) để lấy may.

Nghi Lễ Mông Sơn Thí Thực

Nghi Lễ Mông Sơn Thí Thực 
Nghi Lễ Mông Sơn Thí Thực

Nam mô Diệm Nhiên Vương Bồ tát (3 lần)

Mãnh hoả diệm diệm chiếu thiết thành,

Thiết thành lý diệm nhiệt cô hồn,

Cô hồn nhược yếu sanh Tịnh độ,

Thính tụng Hoa Nghiêm bán kệ kinh:

Nhược nhơn dục liễu tri,

Tam thế nhứt thiết Phật,

Ưng quán pháp giới tánh,

Nhứt thiết duy tâm tạo.

Phá địa ngục chân ngôn:

Án già ra đế da ta bà ha (3 lần)

Phổ triệu thỉnh chân ngôn:

Nam mô bộ bộ đế rị, già rị đa lị, đát đa nga đa da (3 lần)

Giải oan kết chân ngôn:

Án tam đà ra dà đà, ta bà ha (3 lần)

Nam Mô Ðại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh.    (3 lần)

Nam mô Thường Trụ Thập Phương Phật.

Nam mô Thường Trụ Thập Phương Pháp.

Nam mô Thường Trụ Thập Phương Tăng.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam mô Ðại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.

Nam mô Minh Vương Cứu Khổ Ðịa Tạng Vương Bồ Tát.

Nam mô Khải Giáo A Nan Ðà Tôn Giả.

Quy y Phật, Quy y Pháp, Quy y Tăng,

Quy y Phật lưỡng túc tôn,

Quy y Pháp ly dục tôn,

Quy y Tăng chúng trung tôn,

Quy y Phật Kính, Quy y Pháp Kính, Quy y Tăng Kính.

Phật tử sở tạo chư ác nghiệp

Giai do vô thỉ tham sân si

Tùng thân, khẩu, ý chi sở sanh

Nhất thiết Phật tử giai sám hối.

Hữu tình sở tạo chư ác nghiệp

Giai do vô thỉ tham sân si

Tùng thân, khẩu, ý chi sở sanh

Nhất thiết hữu tình giai sám hối.

Cô hồn sở tạo chư ác nghiệp

Giai do vô thỉ tham sân si

Tùng thân, khẩu, ý chi sở sanh.

Nhất thiết cô hồn giai sám hối.

Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ

Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn

Pháp môn vô lượng thệ nguyện học

Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.

Tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ

Tự tánh phiền não thệ nguyện đoạn

Tự tánh pháp môn thệ nguyện học

Tự tánh Phật đạo thệ nguyện thành.

Diệt định nghiệp chân ngôn:

Án bát ra mạt lân đà nãnh ta bà ha. (3 lần)

Diệt nghiệp chướng chân ngôn:

Án a lỗ lặc kế ta bà ha. (3 lần)

Khai yết hầu chân ngôn:

Án bộ bộ đế rị, già rị đa rị, đát đa nga đa da. (3 lần)

Tam muội da giới chân ngôn:

Án tam muội da tát đỏa phạm. (3 lần)

Biến thực chân ngôn:

Nam mô tát phạ đát tha nga đa, phạ lồ chỉ đế, án tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (3 lần)

Cam lồ thủy chân ngôn:

Nam mô tô rô bà da, đát tha nga đa gia. Ðát điệt tha, án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô, ta bà ha. (3 lần)

Nhất tự thủy luân chân ngôn:

Án noan noan, noan noan, noan. (3 lần)

Nhũ hải chân ngôn:

Nam mô tam mãn đa, mậu đà nẫm, án noan. (3 lần)

Nam mô Ða Bảo Như Lai.

Nam mô Bảo Thắng Như Lai.

Nam mô Diệu Sắc Thân Như Lai. Nam mô Quảng Bác Thân Như Lai.

Nam mô Ly Bố Úy Như Lai.

Nam mô Cam Lồ Vương Như Lai.

Nam mô A Di Ðà Như Lai.(3 lần)

Thần chú gia trì tịnh pháp thực,

Phổ thí hà sa chúng Phật tử

Nguyện giai bão mãn xả san tham, Tốc thoát U minh sinh Tịnh độ,

Quy y Tam Bảo phát Bồ Ðề,

Cứu cánh đắc thành vô thượng đạo,

Công đức vô biên tận vị lai,

Nhất thiết Phật tử đồng pháp thực.

Thần chú gia trì pháp thí thực

Phổ thí hà sa chúng hữu tình,

Nguyện giai bão mãn xả san tham Tốc thoát U minh sinh Tịnh độ,

Quy y Tam Bảo phát Bồ Ðề,

Cứu cánh đắc thành vô thượng đạo, Công đức vô biên tận vị lai,

Nhất thiết hữu tình đồng pháp thực.

Thần chú gia trì cam lồ thủy

Phổ thí hà sa chúng cô hồn,

Nguyện giai bão mãn xả san tham Tốc thoát U minh sinh Tịnh độ,

Quy y Tam Bảo phát Bồ Ðề,

Cứu cánh đắc thành vô thượng đạo,

Công đức vô biên tận vị lai,

Nhất thiết cô hồn đồng pháp thực.

Nhữ đẳng Phật tử chúng

Ngã kim thí nhữ cúng

Kết Luận

Mông Sơn thí thực là một nghi lễ đặc sắc và mang một ý nghĩa đặc biệt. Bên cạnh đó, nghi lễ này cũng là một trong những nét độc đáo trong văn hóa thờ cúng Việt Nam. Hy vọng bài viết này đã cung cấp cho quý độc giả những kiến thức hữu ích.
Avatar
Phật tử Anh Khuê: Truyền tải hòa bình và lòng từ bi trong Phật giáo. Chia sẻ thông tin và kiến thức tâm linh qua những bài viết tại Phật Giáo 247

Related Posts

32 Chướng Nạn Của Người Xuất Gia

32 Chướng Nạn Của Người Xuất Gia

Hơn hai thiên kỷ trôi qua, triết lý của Đức Phật vẫn là nguồn cảm hứng và hướng dẫn cho hàng triệu tín đồ trên khắp thế…

Tuyển Tập Các Bài Phục Nguyện Sau Khi Tụng Kinh

Tuyển Tập Các Bài Phục Nguyện Sau Khi Tụng Kinh

Sau khi ta tụng kinh, hành động “Phục Nguyện” như một cầu nối tâm linh đã tỏa sáng với ý nghĩa sâu sắc. Đây không chỉ là…

Thập Thiện Nghiệp

Thập Thiện Nghiệp LÀ Gì? Ý Nghĩa Và Giá Trị

Thập Thiện Nghiệp, là nguồn gốc của mọi pháp lành trên thế gian và còn vượt ra khỏi giới hạn của thế gian. Hành trình tu tập…

Bảy Loài Hoa Trong Kinh Phật

Bảy Loài Hoa Trong Kinh Phật là gì? Có ý nghĩa gì?

Rose Symbol of love and beauty, roses come in various colors. Lily Elegance personified, lilies boast vibrant hues and delicate petals. Daisy Simple and cheerful, daisies radiate…

Muốn Tu Tịnh Độ Bắt Đầu Từ Đâu

Muốn Tu Tịnh Độ Bắt Đầu Từ Đâu? Tu Tịnh Độ Là Gì?

Responsive BMI Calculator Mục LụcMông Sơn Thí Thực là Gì?Đàn Mông Sơn Thí ThựcNghi Lễ Mông Sơn Thí ThựcPhá địa ngục chân ngôn:Phổ triệu thỉnh chân ngôn:Giải…

Niết Bàn Là Gì

Niết Bàn Là Gì? Cần làm gì để Nhập Niết Bàn Trùng Sinh?

Password Generator Mục LụcMông Sơn Thí Thực là Gì?Đàn Mông Sơn Thí ThựcNghi Lễ Mông Sơn Thí ThựcPhá địa ngục chân ngôn:Phổ triệu thỉnh chân ngôn:Giải oan…