Tuyển Tập Các Bài Phục Nguyện Sau Khi Tụng Kinh

Tuyển Tập Các Bài Phục Nguyện Sau Khi Tụng Kinh

Sau khi ta tụng kinh, hành động “Phục Nguyện” như một cầu nối tâm linh đã tỏa sáng với ý nghĩa sâu sắc. Đây không chỉ là một nghi lễ kết thúc, mà còn là một bước quan trọng trên con đường tu tâm, là cơ hội để tâm hồn chúng ta nối lại với sự tận hiến và lòng biết ơn. Hãy cùng Phật Giáo 247 tìm hiểu về tầm quan trọng và ý nghĩa sâu sắc của việc phục nguyện sau khi tụng kinh. Bên cạnh đó chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn một số bài phục nguyện tiêu biểu.

Phục Nguyện Sau Khi Tụng Kinh Là Gì?

Phục Nguyện Sau Khi Tụng Kinh Là Gì? 
Phục Nguyện Sau Khi Tụng Kinh Là Gì?

Phục nguyện sau khi tụng kinh là một nghi thức quan trọng. Khi chúng ta tiếp xúc với những lời dạy của Phật trong quá trình tụng kinh, chúng ta không chỉ đơn giản là nhận thức, mà còn là thấu hiểu  và thấm nhuần trong lòng.

Phục nguyện không chỉ là việc tỏ lòng biết ơn với những giáo lý cao quý mà chúng ta đã tiếp thu, mà còn là việc biến những lời dạy đó thành hành động thực tế trong cuộc sống hàng ngày. Đó là cách chúng ta thể hiện sự kính trọng và tận hiến đối với những giáo lý đã làm giàu tâm hồn chúng ta.

Hơn nữa, phục nguyện sau khi tụng kinh là cơ hội để chúng ta hồi hướng công đức tu hành cho tất cả chúng sinh. Khi chúng ta chia sẻ công đức từ việc tụng kinh, chúng ta không chỉ hưởng lợi cho bản thân mà còn mong muốn mọi người xung quanh cũng có được niềm an lạc và giải thoát khỏi khổ đau.

Phục nguyện sau khi tụng kinh giúp chúng ta khơi dậy nguyện lực Bồ tát, tạo ra động lực mạnh mẽ hướng về sự giúp đỡ và an lạc.

Tuyển Tập Các Bài Phục Nguyện

Tuyển Tập Các Bài Phục Nguyện
Tuyển Tập Các Bài Phục Nguyện

Phục nguyện:

Pháp âm phổ chiếu, Phật pháp thân truyền.

Sóng từ quang chiếu khắp tam thiên,

Trí Bát-nhã soi cùng cửu giới.

Chúng sanh thuận lợi tu tiến Bồ-đề.

Đặng xa lìa biển khổ sông mê,

Đồng chứng đắc liên-hoa Phật quả

Ngưỡng nguyện:

Tam Bảo gia hộ chúng đẳng:

Đoạn dứt nghiệp trần, xa lìa nạn chướng,

Phước duyên tăng trưởng, hạnh nguyện phát sanh.

Khắp chúng viên thành, Bồ-đề vô thượng.

Phổ nguyện:

Nhân dân cọng lạc, cõi cõi quang huy.

Tăng già truyền bá, cư sĩ hộ trì,

Trăm họ quy y, đồng thành Phật đạo.

Phục nguyện:

Phật nhật tăng huy,

Chiếu diệu đại thiên sa giới.

Pháp luân thường chuyển,

Lưu thông bá vạn nhơn thiên.

Tăng hải hòa bình,

Hạo hạo tông phong vĩnh chấn;

Thiền môn nghiêm tịnh,

Nguy nguy Tổ ấn trùng quang.

Vũ thuận phong điều, dân an, quốc thạnh.

Phổ nguyện:

Đồng văn Phật thuyết, đồng diễn Phật âm,

Đồng kiến Phật tâm, đồng thành Phật đạo.

Phục nguyện:

Phật từ phổ tế, hoằng khai phương tiện chi môn,

Xả Phật tương sanh, cứu thoát u đồ chi khổ.

Nhứt tâm niệm Phật, vạn tội băng tiêu,

Đắc Đông-độ chi thiện căn,

Nhập Tây-phương chi thắng cảnh.

Phục nguyện:

Thiên kinh thiên Phật,

Thùy thiên thủ, thiên nhãn dĩ đề huề.

Bá phạn, bá Tăng,

Tứ bá trinh, bá tường nhi kiết khánh.

Tư thời: tín chủ…

Ngọ cúng nhứt diên hồi hướng công đức.

Gia môn khương thới, vĩnh vô phiền não chi xâm;

Tứ đại điều hòa, thường hưởng thanh ninh chi phước.

Phục nguyện:

Giáo lưu Đông-chấn, pháp ấn tam thiên.

Văn-Tư-Tu tam học hiện tiền,

Tín-Hạnh-Nguyện cửu liên tiếp dẫn.

Thứ nguyện:

Tẩy không tam nghiệp, tăng trưởng nhị nghiêm,

Tăng tấn lục thời, viên minh lục độ.

Duy nguyện:

Phàm tình khấu đáo, ứng niệm hiện tiền.

Duy niệm hồng từ, ai bi nhiếp thọ.

Phổ nguyện:

Đệ tử chúng đẳng,

Đồng minh Phật lý, đồng thể từ bi,

Đồng niệm A-Di, đồng thành Phật đạo.

Phục nguyện:

Thần thông cảm ứng, độ tam thiên thế giới chi trung,

Trí-huệ viên minh cứu bát vạn trần lao chi hạ.

Hữu cầu tất ứng, vô nguyện bất thành.

Kỳ nguyện:

Đệ tử chúng đẳng:

Lục căn thanh tịnh như cảo nhật dĩ đương không,

Lục thức viên minh tợ thu hiềm như ảnh thủy.

Lục xúc, lục thọ câu thời Bát nhã chi nhơn,

Lục ái, lục trần dụng nhập viên minh chi quả.

Phổ nguyện:

Đồng minh Phật lý, đồng ngộ Phật tâm,

Đồng nhập pháp môn, đồng thành Phật đạo.

Phục nguyện:

Trí quang tịch chiếu, vĩnh vô tam giới chi Đạo sư.

Bi nguyện hoằng thâm, phổ tác tứ sanh chi Từ-phụ.

Đơn thân cung bắc, tố thử hòa nam.

Tư thời …

Phổ nguyện:

Đàn na công quả, nhứt lộ phước tinh,

Pháp giới chúng sinh, tề thành Phật đạo.

Phục nguyện:

Nguyện Phật hộ trì, âm dương hai cảnh,

Người còn khỏe mạnh, kẻ thác siêu sinh,

Bốn phương hưởng cảnh thái bình,

Tám hướng vui miền Cực-lạc.

Sống không tật bệnh, thác đặng khinh an.

Về Tây phương ngồi tựa sen vàng,

Qua Bảo-địa vui chơi lầu ngọc.

Sớm tiêu trần tục, mau chứng chơn thường.

Khắp cả mười phương, đồng như chư Phật.

Phổ nguyện:

Đệ tử chúng đẳng:

Kiến văn đồng liễu ngộ,

Tài pháp tổng nan văn,

Ngã đẳng dữ chúng sanh,

Giai cộng thành Phật đạo.

Phục nguyện:

Lục độ vi tâm, Phổ thị vô biên chi phương tiện.

Nhị nghiêm thành tánh,

Quảng khai bất nhẫn chi pháp môn.

Phổ nguyện:

Kiến văn tùy hỷ, khải phát đạo tâm,

Giới thể trang nghiêm, đồng thành Phật đạo.

Phục nguyện:

Chơn không trạm bổn, vô sanh diệt chi thù,

Sắc thể hoàn tất, hữu Niết-bàn chi vị.

Duy nguyện:

Như Lai mẫn thế, cảm ứng vô sai.

Quang giáng đạo tràng, chứng minh công đức.

Kim thời đệ tử chúng đẳng:

Chí thành sám hối chi huyền văn,

Đảnh lễ kim thân chi diệu tướng.

Nguyện đệ tử chúng đẳng tiêu tội chướng,

Thân chứng Bồ Tát quả hiện tiền.

Phục Nguyện Hồi Hướng

Phục Nguyện Hồi Hướng
Phục Nguyện Hồi Hướng

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A-Di-Đà Phật Liên Tòa Chứng Minh.

Phục Nguyện, thượng chúc Phật nhật tăng huy pháp luân thường chuyển, phong điều vũ thuận, quốc thới dân an, thế giới hòa bình chúng sanh an lạc. Đệ tử chúng con nguyện đem công đức này hồi hướng trang nghiêm Tây Phương Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường, xin hồi hướng oan gia trái chủ, trong nhiều đời nhiều kiếp, cũng như hiện tại, hữu hình và vô hình, nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, sanh qua cõi Cực Lạc.

Đệ tử chúng con nguyện cầu Đức Phật A-Di-Đà chấn tích quang lâm, phóng ngọc hào quang, gia hộ đệ tử chúng con, biết trước giờ lâm chung, thân không tật bệnh, tâm không hôn mê, nhất tâm niệm Phật, Phật và thánh chúng tay cầm đài vàng, tiếp dẫn chúng con, vãng sanh về tây phương Cực Lạc.

Đệ tử chúng con nguyện đức Quán-Thế-Âm Bồ Tát thị từ, chấn tích quan lâm, phóng ngọc hào quang, hộ đệ tử chúng con cùng tất cả chúng sanh, thân tâm thường an lạc, tật bệnh tiêu trừ, căn lành tăng trưởng, phước huệ trang nghiêm, xuân đa các khánh, hạ bảo bình an, thu tống tam tai, đông nghinh bách phúc, một hậu đắc Di-Đà thọ ký.

Đệ tử chúng con nguyện đức Phật A-Di-Đà thị từ, phóng ngọc hào quang, tiếp dẫn chư hương linh, vong linh, cửu huyền thất tổ, thập nhị loại cô hồn, ngạ quỷ hà xa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, nam nữ thương vong, lai đáo Phật tiền, văn kinh thính pháp, tốc xả mê đồ, siêu sanh tịnh độ.

Phổ nguyện, âm siêu dương thới, pháp giới chúng sanh, tình dữ vô tình, đồng sanh Cực Lạc, đồng kiến Di-Đà, đồng Ngộ Vô Sanh, đồng thành Phật Đạo.

Phục Nguyện Cầu An

Nam mô A Di Đà Phật

Phục-nguyện: Quan Âm thị hiện, thuyết pháp độ sanh; lâm nạn xưng danh, tầm thanh cứu khổ. Hiện tiền đệ tử chúng đẳng, dị khẩu đồng âm, phúng tụng Đại thừa bối diệp tôn kinh, hồi tư thắng phước :

Sở-kỳ, bổn mạng ngươn thần Phật tử ……. pháp danh: ………………….., tuổi: ……………….,

Trượng Từ quang nhiếp hộ, tinh thần minh tịnh, tâm thể an nhiên; tứ đại điều hòa, phước-duyên cộng-tụ.

Hựu-nguyện: Phật-tử, nghiệp chướng tiêu trừ, bịnh căn thuyên giảm, đắc cam lồ pháp vị, thọ linh dược thanh lương. Tự tại khinh an, viễn ly khổ ách.

Phổ-nguyện : Tâm dung pháp hóa, tánh ngộ chơn thường, bất nhiễm trần lao, thường hành Phật sự. Bồ đề quả mãn, tánh đức viên dung, tự lợi lợi-tha, chứng vô thượng đạo. Âm-siêu dương-thới, pháp-giới chúng sanh, tề thành Phật-đạo.

Nam mô A Di Đà Phật. (Đại chúng đồng niệm)

Lời Kết

 

5/5 - (1 bình chọn)