Thập Địa Bồ Tát: Tìm Hiểu Về Thứ Lớp Quả Vị Từ Bồ Tát Sơ Địa Đến Bồ Tát Thập Địa

Thập Địa Bồ Tát là một trong những hình tượng quan trọng và thần thánh nhất trong Phật giáo. Với một tượng hình mang nhiều dạng và ý nghĩa đa chiều, Thập Địa Bồ Tát không chỉ là biểu tượng về lòng từ bi mà còn thể hiện sự phát triển của tâm hồn con người trong việc xóa bỏ đau khổ và giúp đỡ người khác.

Tuy nhiên để đến với danh hiệu Thập địa vị tu sĩ phải trải qua những lớp quả vị của giới tu hành để đạt được Chánh Quả. Theo Thập Địa Bồ Tát trong kinh Hoa Nghiêm, hàng Bồ-tát Thập địa gồm mười cấp bậc tu chứng của Bồ Tát là Sơ địa, Nhị địa, Tam địa, Tứ địa, Ngũ địa, Lục địa, Thất địa, Bát địa, Cửu địa và Thập địa. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về các cấp bậc của Thập Địa Bồ Tát và ý nghĩa của các chức vị này.

Sơ Lược về Thập Địa Bồ Tát là gì?

Sơ Lược về Thập Địa Bồ Tát là gì?
Sơ Lược về Thập Địa Bồ Tát là gì?

Con đường kiến đạo là Thập địa – mười phần của Pháp Thân. Sự chứng ngộ mỗi lớp quả là sự chứng ngộ từng phần của Pháp thân, nguồn gốc và nền tảng của mọi phẩm chất và công hạnh giác ngộ. Bằng cách đạt được các địa Bồ Tát, hành giả sẽ thoát khỏi năm nỗi sợ hãi:

 • Sợ bị hãm hại
 • Sợ chết
 • Sợ đọa vào các cõi giới thấp
 • Sợ phiền não
 • Sợ luân hồi

Bằng cách này, những phẩm chất giác ngộ của thập địa Bồ tát tăng tướng tăng tiến từng ngày.

Từ Bồ Tát Sơ địa đến Bồ tát Thập địa. Theo Kinh Pháp Hoa, Thập địa Bồ Tát bao gồm mười địa tu hành của Bồ Tát, đó là Sơ Địa, Nhị Địa, Tam Địa, Tứ Địa, Ngũ Địa, Lục Địa, Thất Địa, Bát Địa, Cửu địa và Thập địa.

Ở mỗi cấp độ trong Thập Địa, Bồ Tát chuyên tu về một trong mười Ba la mật đã đề cập ở trên. Còn chín pháp còn lại, Bồ Tát tùy theo hoàn cảnh mà ứng dụng để đạt được kết quả tốt đẹp, không thể không tu tập chín pháp còn lại. Chẳng hạn, trong pháp Ba-la-mật, Bồ tát sơ địa tu hạnh bố thí chính yếu, nhưng vẫn phải thực hành chín pháp trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, nguyện, lực và trí.

Các Cấp Bậc Của Thập Địa Bồ Tát

Các Cấp Bậc Của Thập Địa Bồ Tát 
Các Cấp Bậc Của Thập Địa Bồ Tát

Thập Địa Bồ Tát là mười cấp bậc tu chứng của Bồ Tát, từ sơ địa đến thập địa. Bồ Tát ở mỗi địa chứng được gọi là Bồ Tát sơ địa, Bồ Tát nhị địa,…

Thập Địa Bồ Tát là một khái niệm quan trọng trong Phật giáo Đại Thừa, thể hiện quá trình tu chứng của Bồ Tát để đạt đến giác ngộ hoàn toàn.

Thập địa Bồ Tát trong kinh Hoa Nghiêm được mô tả là một trong những kinh điển quan trọng nhất của Phật giáo Đại Thừa. Kinh Hoa Nghiêm dạy rằng, Bồ Tát phải trải qua mười địa chứng để đạt đến quả vị Phật.

Thập địa Bồ Tát trong Kinh Hoa Nghiêm bao gồm:

 • Sơ địa: phát tâm Bồ Đề, mong muốn cứu độ tất cả chúng sinh.
 • Nhị địa: đoạn trừ phiền não tham, sân, si.
 • Tam địa: phát triển trí tuệ Bát Nhã.
 • Tứ địa: đoạn trừ phiền não kiến, tư, vô minh.
 • Ngũ địa: chứng được mười lực, mười nguyện và bốn trí.
 • Lục địa: chứng được thập nhị nhân duyên.
 • Thất địa: chứng được vô lượng pháp giới.
 • Bát địa: chứng được vô lượng Phật giới.
 • Cửu địa: chứng được vô lượng trí tuệ.
 • Thập địa: chứng được vô lượng trí tuệ và năng lực.

Mười địa Bồ Tát là một mô hình lý tưởng về quá trình tu chứng của Bồ Tát. Tuy nhiên, trong thực tế, quá trình tu chứng của Bồ Tát không phải lúc nào cũng diễn ra tuần tự theo mười địa. Bồ Tát có thể tu chứng nhanh chóng hoặc chậm chạp, tùy thuộc vào căn cơ và nỗ lực tu tập của bản thân.

Thập Địa Bồ Tát là một hệ thống quan trọng trong Phật giáo Đại Thừa, giúp cho Phật tử có cái nhìn tổng quan về quá trình tu chứng của Bồ Tát, từ đó có động lực và phương pháp tu tập đúng đắn.

Bồ Tát Sơ Địa (Hoan Hỷ Địa)

Trong cấp địa này, Bồ Tát đạt được sự bình an thanh tịnh sau khi từ bỏ tầm nhìn về hoặc và chứng đắc Nhân không, Pháp Không. Bồ tát bước đi trên con đường tu tập phần lớn thông qua việc thực hành Bố thí Ba la mật để giải thoát tâm trí khỏi sợ hãi và yếu đuối ngay cả khi phải hy sinh đầu, tay chân hoặc các bộ phận khác của cơ thể vì lợi ích của chúng sinh.

Bồ Tát Nhị Địa (Ly Cấu Địa)

Ở giai đoạn thứ hai, Bồ Tát đạt đến giới Trì giới Ba la mật, đức hạnh hoàn hảo, hạnh kiểm trong sạch, rửa sạch phiền não và giữ cho tâm Bồ đề hoàn toàn thanh tịnh.

Hàng Bồ Tát Nhị địa tu tập giới luật thanh tịnh, không cần phải giữ giới luật, mà việc thực hành biểu hiện ở đức hạnh đi kèm với lời nói ái ngữ khiến cho mọi người kính trọng. Vì tôn trọng đức hạnh của Bồ Tát, mọi người đều quy phục và chiến tranh tự kết thúc.

Bồ Tát Tam Địa (Phát Quang Địa)

Sau khi ưu tiên lợi ích của chúng sinh, Bồ tát đã đạt được Nhẫn nhục Ba la mật, nhờ đó trí tuệ trong sáng, mầu nhiệm và vô biên bắt đầu biểu lộ.

Bồ Tát Đệ tam địa tu tập nhẫn nhục làm thực hành chính của mình, và nhẫn nhục ợi hành của Tứ nhiếp pháp, tức là Bồ Tát làm lợi cho người mà không nghĩ đến lợi ích của mình. Nói cách khác, Bồ Tát kham nhẫn để làm cho mọi người được hạnh phúc và sống theo Phật pháp. Vì vậy, Đức Phật dạy rằng Bồ Tát Đệ tam địa thường là vua trời Đạo Lợi, có nhiều phước đức nhưng không lợi dụng mà thường ra tay giúp đỡ mọi người để chuyển hóa họ về hướng thiện.

Bồ Tát Tứ Địa (Diệm Tuệ Địa)

Ở giai đoạn cấp trung của sự chứng ngộ một phần Pháp thân, những phẩm tính tối thượng của Đức Phật được nâng cao hơn nữa và hành giả đạt được địa thứ tư này. Với Diệm tuệ địa, Bồ Tát hành tựu Tinh tấn viên mãn, tuệ tính phát khởi mạnh mẽ. Trí tuệ không ngừng sáng suốt và phát triển cho đến khi lửa Trí tuệ đốt cháy hết mọi phiền não vô lượng kiếp trong tâm Bồ Đề.

Bồ Tát Ngũ Địa (Cực Nan Thắng Địa)

Sau khi tịnh hóa tất cả những phiền não của những khuynh hướng khó tịnh hóa bằng cách chứng ngộ sự hợp nhất bất nhị giữa Tính Không và Từ bi, hành giả đạt được quả vị này. Trong địa thứ năm này, Bồ Tát đạt được thiền định hoàn hảo, thâm nhập Nhị đế và đạt được Pháp thân thanh tịnh.

Bồ Tát Lục Địa (Hiện Tiền Địa)

Bồ Tát Lục Địa (Hiện Tiền Địa)
Bồ Tát Lục Địa (Hiện Tiền Địa)

Vào thời điểm chứng ngộ một mức độ rõ ràng hơn của Pháp thân do chứng ngộ rằng luân hồi và niết bàn không sinh khởi, vào thời điểm này, Bồ tát đạt được trí tuệ hoàn hảo, phát khởi trí tuệ tối thượng và hoàn thành sáu công đức.

Bồ Tát Thất Địa (Viễn Hành Địa)

Các bật địa hay quả vị được giới thiệu ở trên là các bậc phổ biến chung với các bậc Thanh văn và Bích chi Phật. Những trải nghiệm nhị nguyên như thiền định và hậu thiền định, luân hồi và niết bàn sau đó được làm sáng tỏ để mở ra sự chứng ngộ tối thượng như ở địa thứ bảy gọi là Viễn hành địa Trong sự chứng ngộ này, Bồ Tát đạt đến sự viên mãn của các phương tiện, nghĩa là sự hoàn thiện của các phương tiện thiện xảo trong Thập Ba La Mật. Bồ tát vượt xa hai con đường trần tục và đi vào vô tướng.

Bồ Tát Bát Địa (Bất Động Địa)

Ở ngôi địa này, Bồ Tát tiến xa hơn đến cấp độ bật trung để duy trì trạng thái chứng ngộ không lay chuyển của sự chứng ngộ nhất như. Bồ Tát hoàn thành tựu Nguyện Ba la mật và an trú trong vô tướng thanh tịnh, không còn bị ảnh hưởng bởi những phiền não của tà kiến. Nhờ vận dụng liên tục Trí tuệ Vô phân biệt mà Bồ Tát không bao giờ có thể bị ảnh hưởng bởi phiền não, hình tướng hấp dẫn và công dụng hấp dẫn của thế gian.

Bồ Tát Cửu Địa (Thiện Tuệ Địa)

Khi tất cả các ô nhiễm còn lại ngoại trừ những nhiễm ô vi tế nhất như kinh nghiệm nhị nguyên ảo tưởng đã được tịnh hóa, Bồ tát chứng đạt được giai đoạn đầu tiên là tiến triển trong bậc thứ chín gọi là Thiện tuệ địa. Bồ Tát đạt được thành tựu Lực Ba la mật, đạt được mười thần thông, có trí tuệ biện tài vô ngại. Sở hữu thành tựu bốn Biện Tài vô ngại,, Bồ Tát thuyết pháp lưu loát, khéo léo, dễ dàng và linh hoạt. Khả năng thuyết pháp vô hạn.

Bồ Tát Thập Địa (Pháp Vân Địa)

Khi trải nghiệm nhị nguyên vi tế này cũng được tịnh hóa về bản chất, tất cả những phẩm tính của con đường và các cấp địa Bồ Tát đều được chứng ngộ và viên mãn.Tuy nhiên, vẫn còn một trở ngại đối với trí tuệ nhị nguyên, cụ thể là thói quen bám chấp vào những nhiễm ô rất vi tế còn sót lại trong tâm trí. Trong bối cảnh này, đó là thời điểm của các giai đoạn thiền bậc thấp hơn và trung bình được gọi là Pháp vân địa hay địa cuối cùng của Thập Địa.

Trong quả cuối cùng của Pháp vân địa, Đức Bồ Tát đã đạt được thành tựu Trí Ba la mật, có tuệ giác và muôn hạnh đầy đủ, giáo hóa khắp nơi với tâm bình đẳng, đầy đủ vô biên công đức. Bồ Tát ở ngôi vị này đã đắc được Pháp Thân thanh tịnh và dùng Đại Trí kết hợp vô lượng công đức để giáo hóa và cứu độ chúng sinh. Đó là giai đoạn cuối cùng, hay mức độ chứng ngộ Bồ Tát cao nhất trước khi trở thành Phật. Thực ra, đó là địa vị của Đức Phật hiện thân trong một vị Bồ Tát.

Kết Luận

Để đạt đượt cảnh giới Thập Địa Bồ Tát cần phải trải qua các thử thách tu tập gian khổ và khắc nghiệt đòi hỏi người tu hành phải hoàn toàn phát tâm và một lòng hướng Phật và phổ độ chúng sinh. Trên đây là những lý giải của chúng tôi về các lớp quả của Bồ Tát Tập Địa, hy vọng quý vị độc giả đã có thêm những thông tin bổ ích về đạo Phật.

4.7/5 - (4 bình chọn)
Avatar
Phật tử Anh Khuê: Truyền tải hòa bình và lòng từ bi trong Phật giáo. Chia sẻ thông tin và kiến thức tâm linh qua những bài viết tại Phật Giáo 247

Related Posts

32 Chướng Nạn Của Người Xuất Gia

32 Chướng Nạn Của Người Xuất Gia

Hơn hai thiên kỷ trôi qua, triết lý của Đức Phật vẫn là nguồn cảm hứng và hướng dẫn cho hàng triệu tín đồ trên khắp thế…

Tuyển Tập Các Bài Phục Nguyện Sau Khi Tụng Kinh

Tuyển Tập Các Bài Phục Nguyện Sau Khi Tụng Kinh

Sau khi ta tụng kinh, hành động “Phục Nguyện” như một cầu nối tâm linh đã tỏa sáng với ý nghĩa sâu sắc. Đây không chỉ là…

Thập Thiện Nghiệp

Thập Thiện Nghiệp LÀ Gì? Ý Nghĩa Và Giá Trị

Thập Thiện Nghiệp, là nguồn gốc của mọi pháp lành trên thế gian và còn vượt ra khỏi giới hạn của thế gian. Hành trình tu tập…

Bảy Loài Hoa Trong Kinh Phật

Bảy Loài Hoa Trong Kinh Phật là gì? Có ý nghĩa gì?

Rose Symbol of love and beauty, roses come in various colors. Lily Elegance personified, lilies boast vibrant hues and delicate petals. Daisy Simple and cheerful, daisies radiate…

Muốn Tu Tịnh Độ Bắt Đầu Từ Đâu

Muốn Tu Tịnh Độ Bắt Đầu Từ Đâu? Tu Tịnh Độ Là Gì?

Responsive BMI Calculator Mục LụcSơ Lược về Thập Địa Bồ Tát là gì?Các Cấp Bậc Của Thập Địa Bồ TátThập địa Bồ Tát trong Kinh Hoa Nghiêm…

Niết Bàn Là Gì

Niết Bàn Là Gì? Cần làm gì để Nhập Niết Bàn Trùng Sinh?

Password Generator Mục LụcSơ Lược về Thập Địa Bồ Tát là gì?Các Cấp Bậc Của Thập Địa Bồ TátThập địa Bồ Tát trong Kinh Hoa Nghiêm bao…