Tiểu Sử Thầy Thích Giác Hạnh: Nhà Sư Uyên Bác Với Kiến Thức Sâu Rộng

Tiểu Sử Thầy Thích Giác Hạnh: Nhà Sư Uyên Bác Với Kiến Thức Sâu Rộng

Hòa thượng Thích Giác Hạnh là một thầy sư chân chính. Toàn bộ cuộc đời của Thầy chỉ dành cho việc nghiên cứu và hoằng dương Phật…