Tiểu Sử Thầy Thích Trí Chơn Và Hành Trình Lan Tỏa Giá Trị Phật Giáo Khắp Thế Giới

Tiểu Sử Thầy Thích Trí Chơn là ai? Trụ trì ở chùa nào?

[Tiểu Sử] Thầy Thích Trí Chơn là một vị hòa thượng, nhà thuyết giảng có ảnh hưởng sâu rộng đối với cộng đồng Phật tử trên khắp…