Thầy Thích Thiện Xuân

Thầy Thích Thiện Xuân – Hiện Thân Vẻ Đẹp Từ Bi Phật Giáo

Đại Đức – Hòa Thượng Thích Thiện Xuân là một vị nhà sư với tấm lòng tư bi cao cả.  Đại đức luôn tâm niệm  là một…