Dasira Narada

Thiền Sư Dasira Narada – Tổ Sư Trường Phái Thiền Sinh Học

Một trong những vị thiền sư nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng trên thế giới là Dasira Narada. Ngài là một người đã có những đóng…