Bạch Tán Cái Phật Mẫu Là Ai? Thần Chú Bạch Tán Cái Phật Mẫu

BẠCH TÁN CÁI PHẬT MẪU – Thần Chú Sitàtapatra-Uṣṇīṣa

Các quý vị Phật tử, Tăng và Ni, nếu ai đã từng, đang và sắp trì tụng kinh Phật chắc chắn quý vị đã biết đến Thần…