Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thiện Nhơn

Hòa Thượng Thích Thiện Nhơn – Cuộc Đời Vĩ Đại Của Cố Trưởng Lão

“Nơi nào cần thì ta đến, hết việc thì ta lại đi, không thời gian, không biên giới” Đây là những lời răng dạy mà cố trưởng…