Cuộc đời và Những Cống Hiến Vĩ Đại Của Thiền Sư Như Trừng Lân Giác

Cuộc đời và Những Cống Hiến Vĩ Đại Của Thiền Sư Như Trừng Lân Giác

Từ xa xưa, những bí mật của thiền định đã được truyền bá và áp dụng trong đời sống hàng ngày, tạo nên một cách sống tinh…