Nghi Thức Kinh Sám tụng Hối Hồng Danh

Kinh Sám Hối Hồng Danh: Làm sạch tâm hồn, xin ơn Đức Phật

Trong Phật giáo, sám hối không phải là việc “rửa tội” như một số quan niệm của các tôn giáo khác mà là hành vi mạnh dạn…