Hữu Duyên Là Gì? Hữu Duyên Thiên Lý Năng Tương Ngộ Là Gì?

Hữu Duyên Là Gì? Hữu Duyên Thiên Lý Năng Tương Ngộ Là Gì?

Chắc hẳn bạn đã đến câu nói “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng”. Đây là một câu nói vô…