Thượng Tọa Thích Viên Thành - Kim Cương Thượng Sư Mật Tông Việt Nam

Thượng Tọa Thích Viên Thành – KIM CƯƠNG THƯỢNG SƯ

Thượng Tọa Thích Viên Thành, một trong những vị Hòa Thượng vĩ đại của Phật giáo Việt Nam, người đã góp phần quan trọng vào việc lan…