Tiểu Sử Thầy Thích Nhuận Thanh

Tiểu Sử Thầy Thích Nhuận Thanh là ai? Trụ trì chùa nào?

[Tiểu Sử] Thầy Thích Nhuận Thanh, Đức Phật linh thiêng không chỉ phổ độ chúng sang từ noi linh thiên cực lạc, Ngài đã phái những người…